Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
Spolu 0,00 €

Pokladňa

Jazyk sk | €

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu VašeKabelky.sk

(ďalej len “obchodné podmienky”)

 


 

 

I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Obchodné podmienky upravujú obchodný vzťah medzi podnikateľským subjektom Lokies s.r.o., sídlo podnikania Dlhá 817/ 23, 949 01 Nitra, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 30660/ N, IČO: 46495991, DIČ: 2820020390, IČ DPH: SK2820020390, Bankové spojenie: Tatra Banka, číslo účtu 2926869390/ 1100 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim.

2. Obchodný vzťah sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, elektronickým obchodným systémom www.vasekabelky.sk (ďalej len „obchod“).

3. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý je spracovaný systémom obchodu, obsahujúci identifikačné údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovú cenu objednávky.

5. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

6. Obchodné podmienky rešpektujú platné zákony Slovenskej republiky:

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

 

II. Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), záručný list (ak ho výrobca poskytuje).

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou prepravnou spoločnosťou počas prepravy kupujúcemu,

- za oneskorené dodanie, prípadné nedodanie tovaru, zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho,

- prípadne nedodanie objednaného tovaru zavinené nepredvídateľnými prekážkami alebo vyššou mocou.

 

III. Povinnosti kupujúceho 

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade zistenia akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, o tomto okamžite informovať predávajúceho a prepravcu.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

 

IV. Dodacie podmienky

1. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho v elektronickom formulári, pri registrácii kupujúceho, alebo pri odoslaní objednávky. 

2. Elektronicky prijatá objednávky je považovaná za návrh kúpno-predajnej zmluvy a je považovaná za záväznú pre predávajúceho aj kupujúceho. 

3. Prijatie elektronickej objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu e-mailom, na adresu udanú kupujúcim pri registrácii.

4. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky, tzn. množstva tovaru a výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu a vzdialenosť a pod., požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade ak kupujúci nevykoná autorizáciu požadovaným spôsobom a v lehote určenej predávajúcim, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto doby od začiatku ruší a objednávka sa považuje za neplatnú.

5. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza úplným zaplatením a prevzatím tovaru kupujúcim.  

 

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

1. V zmysle §7 ods.5 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu aj pred prevzatím tovaru. Stornovanie objednávky kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho: Zákaznícky servis VašeKabelky.sk (alebo info@vasekabelky.sk). V prípade stornovania objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky.


2. V zmysle §7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


Lehota na vrátenie tovaru VašeKabelky.sk je predĺžená na 30 dní!


3. Kupujúci odošle tovar do 30 dní na adresu predávajúceho s vyplneným formulárom na vrátenie tovaru, ktorý je priložený v každej zásielke

         alebo

odstúpenie od zmluvy v 30 dňovej lehote oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho: Zákaznícky servis VašeKabelky.sk (alebo info@vasekabelky.sk). O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania oznámenia o odstúpení.


4. V zmysle §10 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Adresa pre vrátenie tovaru:

 

        VašeKabelky.sk

        Lokies s.r.o.

        Dlhá 817/ 23

        949 01 Nitra

        Slovenská republika

 

Kupujúci priloží do zásielky s vrátením tovarom kópiu daňového dokladu – faktúry a uvedie svoje bankové spojenie.

Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. 


5. V zmysle §10 ods.3 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.


6. V zmysle §10 ods.4 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

Kupujúci má právo v rámci 30 dňovej lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Kupujúci odošle tovar v pôvodnom baleníbez poškodenia a závad. Vrátený tovar musí byť opatrený s originálnym štítkom od výrobcu a všetkými ochrannými prvkami nového tovaru, ako sú fóliové obaly rúčok alebo výstupných častí a pod., v závislosti od konkrétneho druhu výrobku.  


7. V zmysle §9 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. sa predávajúci zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, vrátane poštovného. V zmysle §9 ods.5 zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený. Predávajúci vráti platby kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.


8. Kupujúci prehlasuje, že bol pred odoslaním objednávky riadne informovaný o hlavných charakterových vlastnostiach tovaru, ako je popis tovaru, materiál povrchovej úpravy a rozmery tovaru (informácie sú uvedené v detaile jednotlivého produktu).


9. Kupujúci prehlasuje, že bol pred odoslaním objednávky riadne informovaný o celkovej cene tovaru, vrátane dane z pridanej hodnoty a poštovného (informácie sú uvedené v sumáre nákupné košíka pred potvrdením objednávky).


10. Kupujúci prehlasuje, že bol riadne informovaný o dodacej lehote tovaru (informácia o dodacej lehote a dostupnosti je uvedená v detaile jednotlivého produktu).


11. Kupujúci prehlasuje, že bol pred odoslaním objednávky riadne informovaný o platobných podmienkach (možnosti platby Platba pri prevzatí tovaru - Dobierka, Platba bankovým prevodom - predom alebo online Platba PayPal sú voliteľné pri vyplňovaní objednávky). Kupujúci si zvolí spôsob platby podľa vlastného uváženia.


12. Kupujúci prehlasuje, že bol pred odoslaním objednávky riadne informovaný o obchodnom mene, sídle a kontaktných údajoch predávajúceho (adresa sídla, adresa prevádzky, kontaktné telefónne číslo, e-mail predávajúceho sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach VašeKabelky.sk a rovnako sú dostupné na stránke O nás).


13. Kupujúci prehlasuje, že bol pred odoslaním objednávky riadne informovaný o platných Všeobecných obchodných podmienkach VašeKabelky.sk a odoslaním objednávky s nimi vyslovil svoj súhlas.

 

3. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

1. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (neúplná adresa, zle uvedené telefónne číslo alebo e-mail, kupujúci neodpovedá na e-maily, nezdvíha telefón, a pod.).

2. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a kupujúcim nesúhlasí s náhradným plnením.

3. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak je dôvodné podozrenie, že kupujúci ma snahu zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.  

 

4. Miesto dodania, termín dodania

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude odoslaný predávajúcim kupujúcemu s využitím služieb tretích subjektov – prepravných spoločností, alebo na základe dohody s kupujúcim.

2. Dodanie tovaru je zrealizované jeho odovzdaním kupujúcemu prepravnými spoločnosťami. Kupujúci potvrdzuje prevzatie svojím podpisom.

3. Predávajúci vyexpeduje kupujúcemu tovar v lehote, ktorá je uvedená pri každom tovare v nákupnom katalógu obchodu, obvykle v nasledujúci pracovný deň po prijatí elektronickej objednávky. V prípade dlhšej dodacej doby predávajúci bude kupujúceho včas informovať. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dodacou, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci.  

 

5. Cena dopravy a doprava tovaru 

1. Všetky zásielky expedujeme kuriérskou spoločnosťou DPD. Cena poštovného je vyčíslená v objednávkovom formulári.

2. Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy - poštovného a tovaru sú konečné - vrátane DPH. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska a Českej republiky.  

 

6. Kúpna cena a spôsob platby

1. Kupujúci kupuje od predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania elektronického objednávkového formulára uvedená pri každom danom tovare v nákupnom katalógu obchodu. Ceny tovarov sú konečné. Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 €.

2. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.

4. Kupujúci si pri vyplňovaní elektronického objednávkového formulára zvolí spôsob platby z ponúkaných možností: 

a) dobierka - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí na pošte alebo od kuriérskej spoločnosti DPD .

b) bankový prevod - po prijatí objednávky dostane kupujúci potvrdzujúci e-mail, kde budú uvedené doplňujúce informácie pre platbu bankovým prevodom. Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí vopred, prevodom na účet predávajúceho v lehote splatnosti faktúry.

c) bezpečná platba s využitím Visa/ MasterCard/ PayPal - kupujúci zaplatí kúpnu cenu za objednávku on-line pred dokončením objednávky. Platba prebieha cez zabezpečené SSL spojenie, mimo serveru VašeKabelky.sk, priamo na stránke PayPal.

 

V. Záručné podmienky a reklamácie

1. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov záruku na tovar. Záručná doba pri všetky tovary je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

 

          UPOZORNENIE! Nezaťažujte výrobky nad maximálnu povolenú nosnosť!

          Spoločenské kabelky, peňaženky: do 0,5kg

          Kabelky: do 1kg

          Veľké kabelky, aktovky: do 2kg 

          Batohy: do 3kg

 

4. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

5. Súčasťou obchodných podmienok je aj návod na ochranu, čistenie, ošetrovanie kabeliek a peňaženiek (kliknite TU). Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku, a návodom na ochranu, čistenie a ošetrovanie kabeliek a peňaženiek. Dodržovanie týchto pokynov povedie k Vašej aj našej spokojnosti. V prípade nerešpektovania pokynov nebude reklamácia uznaná.

 

2. Kontrola tovaru pri prevzatí

1. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (kuriérska služba DPD) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade zistenia porušenia obalu, svedčiacom o neoprávnemom vniknutí do zásielky, alebo o poškodení zásielky manipuláciu, kupujúci zásielku neprevezme.

2. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

3. Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a zhodu zásielky s faktúrou ihneď po prevzatí. (Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.) V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov kontaktujte Zákaznícky servis VašeKabelky.sk. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.

 

3. Záručná doba a záručné podmienky

1. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim a je platná 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).

2. Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

3. Pre uplatnenie reklamácie a prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný predložiť faktúru - daňový doklad, ktorá je priložená v zásielke spolu s výrobkom.

 

4. Upozorňujeme zákazníkov, že všetky výrobky z eko kože (PUR) patria do kategórie tovarov krátkodobej spotreby a ich životnosť je nižšia ako zákonom stanovená všeobecná záručná doba. Životnosť kabelky alebo peňaženky je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn. že intenzívnym používaním je životnosť kabelky alebo peňaženky nižšia, než je zákonná záručná doba. Záručnú dobu nie je možné v žiadnom prípade zamieňať so životnosťou výrobku. Pri funkčných závadách výrobku, ktoré sa prejavia do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru bude reklamácia vybavená v plnom rozsahu, po uplynutí 6 mesiacov bude reklamácia vybavená pomerne k rozsahu prirodzeného opotrebenia.

 

5. Záruka sa tiež nevzťahuje na závady vzniknuté mechanickým poškodením vinou kupujúceho (poškodenie spôsobené nadmerným a nevhodným užívaním, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním), či poškodenie spôsobené vyššou mocou.

6. Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pri tovare predávanom za zníženú cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola cena znížená.

 

4. Zásady uplatňovania a riešenia reklamácie v záručnej dobe

1. Reklamáciu kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho: Zákaznícky servis VašeKabelky.sk. O prijatí oznámenia o reklamácii bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania oznámenia.

2. Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu predávajúceho:

 

        VašeKabelky.sk

        Lokies s.r.o.

        Dlhá 817/ 23

        949 01 Nitra

        Slovenská republika

 

3. Neposielajte reklamovaný tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Uveďte v zásielke svoje bankové spojenie.

4. Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kópiu príslušného daňového dokladu o nákupe - faktúry.

5. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný odoslať tovar v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy na adresu predávajúceho, ako doporučenú a poistenú zásielku. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

6. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

   a) doručenie oznámenia o reklamácii

   b) doručenie reklamovaného tovaru

   c) doručenie kópii daňového dokladu o nákupe - faktúry

7. Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o začatí reklamačného konania.

8. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru - najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

9. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený podľa rozsahu závady a prirodzeného opotrebenia tovaru: 1. odstránením závady, 2. výmenou za nový tovar (pri nedostupnom tovare výmena za iný druh, o ktorý má kupujúci záujem, do hodnoty reklamovaného tovaru), 3. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 4. vrátením kúpnej ceny tovaru.

10. O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom a reklamačné konanie bude ukončené.

11. V prípade uznanej reklamácie s vrátením kúpnej ceny, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od ukončenia reklamačného konania, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

 

VI. Výmena tovaru

1. Kupujúci môže vymeniť zakúpený tovar do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Výmenu tovaru v uvedenej lehote kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho: Zákaznícky servis VašeKabelky.sk. Kupujúci v oznámení uvedie skladové číslo novo požadovaného tovaru. O akceptovaní výmeny tovaru bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania oznámenia.

3. Kupujúci má právo v rámci 7 dňovej lehoty, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch požiadať o výmenu!

4. Kupujúci odošle tovar na vlastné náklady do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad, spolu s kópiou daňového dokladu – faktúrou, na adresu predávajúceho:

 

        VašeKabelky.sk

        Lokies s.r.o.

        Dlhá 817/ 23

        949 01 Nitra

        Slovenská republika


 • 5. Zmluvné strany sa dohodli, že cenový rozdiel kúpnej ceny vymieňaného tovaru bude vyrovnaný nasledovne:
 •   a) Ak kúpna cena nového tovar prevyšuje kúpnu cenu pôvodného tovaru, kupujúci doplatí rozdiel (spôsob uhradenia doplatku je možné dohodnúť individuálne - dobierka, bankový prevod predom).
 •   b) Ak kúpna cena nového tovaru je nižšia ako kúpna cena pôvodného tovaru, predávajúci vráti preplatok kúpnej ceny kupujúcemu výlučne bezhotovostným spôsobom na účet uvedený kupujúcim v lehote do 3 dní od zrealizovanej výmeny tovaru. (Kupujúci v oznámení o výmene uvedie svoje bankové spojenie!)
 •  

VII. Ochrana osobných údajov kupujúceho

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci oznámi predávajúcemu v elektronickom registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho, za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa týchto obchodných podmienok.

3. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne a prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu predávajúcemu.

4. Kupujúci udeľuje súhlas v zmysle § 12 ods. 2 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na poskytnutie svojej emailovej adresy pre portál Heureka.sk, za účelom vygenerovania Dotazníka spokojnosti zákazníka a následného skvalitňovania služieb VašeKabelky.sk na základe hodnotení jeho zákazníkov.

5. Predávajúci prehlasuje, že vyššie uvedené osobné údaje o kupujúcom podľa čl. VII, bod 1 sú nutné pre správnu identifikáciu kupujúceho a budú použité k zaúčtovaniu platby za zrealizovanú objednávku a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a nebudú inak poskytnuté tretej strane.

6. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

7. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu a zákaznícke konto u predávajúceho. Zákaznícke konto bude deaktivované a všetky osobné údaje, poskytnuté kupujúcim budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané.

8. Predávajúci v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

Identifikačné údaje Predávajúceho: Lokies s.r.o., Dlhá 817/ 23, 94901 Nitra, IČO 46495991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 30660/N; kontakt: info@vasekabelky.sk alebo telefonicky na čísle: +421917996671.

9. Informácie o právach Kupujúceho - dotknutej osoby, v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR:

Osoba poskytujúca osobné údaje má nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR, Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR, Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR, Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR, Poskytnutie informácií dotknutej osobe.

 

VIII. Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, akým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@vasekabelky.sk  

 1. 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 2. 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 3. 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je TU Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 4. 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 5. 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur
 • - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online TU Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné a platné v znení uvedenom v internetovej obchode predávajúceho odo dňa ich zverejnenia.

2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené v internetovom obchode predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodným podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením v internetovom obchode www.vasekabelky.sk.  

 


 

© VašeKabelky.sk, Lokies s.r.o. Platné od 1. februára 2013

                                                   Aktualizácia 30.04.2016 - čl. VIII

                                                   Aktualizácia 25.05.2018 - GDPR


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop