Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
Spolu 0 Kč

Pokladna

Jazyk cs | Kč

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu VašeKabelky.sk

(dále jen "obchodní podmínky")

 


 

 

I. Úvodní ustanovení a definice

1. Obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností Lokies s.r.o., sídlo podnikání Dlhá 817/ 23 , 949 01 Nitra, Slovenská republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Nitře, oddíl C, vložka číslo 30660/ N, IČO: 46495991, DIČ: 2820020390, IČ DPH: SK2820020390, bankovní spojení pro Slovenskou republiku: Tatra Banka, číslo účtu 2926869390/ 1100, bankovní spojení pro Českou republiku: Fio Banka, číslo účtu 2900542218/ 2010 (dále jen "prodávající") a kupujícím.
2. Obchodní vztah se rozumí uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, elektronickým obchodním systémem www.vasekabelky.sk (dále jen "obchod").
3. Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.
4. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, který je zpracován systémem obchodu, obsahující identifikační údaje o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a celkovou cenu objednávky.
5. Obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
6. Obchodní podmínky respektují platné zákony Slovenské republiky:

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR")

 

II. Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá správný druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek obchodu platných v den odeslání elektronické objednávky.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu spolu se zbožím všechny příslušné doklady, které se ke zboží vztahují: fakturu (daňový doklad), záruční list (pokud jej výrobce poskytuje).
Prodávající nenese odpovědnost:
- Za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné poštou přepravní společností během přepravy kupujícímu,
- Za opožděné dodání, případné nedodání zboží, zaviněné nesprávně udanou adresou kupujícího,
- Případně nedodání objednaného zboží zaviněné nepředvídatelnými překážkami nebo vyšší mocí.

 

III. Povinnosti kupujícího 

1. Kupující se zavazuje objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě zjištění jakýchkoliv závad nebo poškození zásilky, o tomto okamžitě informovat prodávajícího a přepravce.
2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením jeho kupní ceny a následným převzetím objednaného zboží od přepravce. 

 

IV. Dodací podmínky

1. Objednávka, uzavření kupní smlouvy
1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění identifikačních údajů kupujícího v elektronickém formuláři, při registraci kupujícíh, nebo při odeslání objednávky.
2. Elektronicky přijata objednávky je považována za návrh kupní smlouvy a je považována za závaznou pro prodávajícího i kupujícího.
3. Přijetí elektronické objednávky prodávající potvrdí kupujícímu e-mailem, na adresu udanou kupujícím při registraci.
4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, tzn. množství zboží a výše kupní ceny, nákladů na přepravu, vzdálenost apod., požádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě, že kupující neprovede autorizaci požadovaným způsobem a ve lhůtě stanovené prodávajícím, kupní smlouva se marným uplynutím této doby od počátku ruší a objednávka se považuje za neplatnou.
5. K uzavření kupní smlouvy dochází úplným zaplacením a převzetím zboží kupujícím.

 

2. Odstoupení od smlouvy kupujícím 

1. Ve smyslu § 7 odst.5 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupující oprávněn stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu i před převzetím zboží. Stornování objednávky kupující oznámí prodávajícímu písemným oznámením elektronickou poštou, na adresu prodávajícího: Zákaznický servis VašeKabelky.sk (nebo info@vasekabelky.sk). V případě stornování objednávky nejsou kupujícímu účtovány žádné poplatky související se stornem jeho objednávky.

 

2. Ve smyslu § 7 odst.1 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta začíná běžet dnem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

 

Lhůta na vrácení zboží VašeKabelky.sk je prodloužena na 30 dnů!

 

3. Kupující odešle zboží do 30 dnů na adresu prodávajícího s vyplněným formulářem na vrácení zboží, který je přiložen v každé zásilce

          nebo

odstoupení od smlouvy ve 30 denní lhůtě oznámí prodávajícímu písemným oznámením elektronickou poštou, na adresu prodávajícího: Zákaznický servis VašeKabelky.sk (nebo info@vasekabelky.sk). O akceptování odstoupení od smlouvy bude kupující vyrozuměn e-mailem do 24 hodin od obdržení oznámení o odstoupení.

 

4. Ve smyslu § 10 odst.1 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupující povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu. Adresa pro vrácení zboží:

 

         VašeKabelky.sk
         Lokies s.r.o.
         Dlhá 817/ 23
         949 01 Nitra
         Slovenská republika

 

Kupující přiloží do zásilky s vrácením zbožím kopii daňového dokladu - faktury a uvede své bankovní spojení.
Neposílejte zpět zboží formou dobírky! Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

 

5. Ve smyslu §10 odst.3 zákona č. 102/2014 Z.z. kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

 

6. Ve smyslu §10 odst.4 zákona č. 102/2014 Z.z. kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.
Kupující má právo v rámci 30 denní lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu. Kupující odešle zboží v původním balení, bez poškození a závad. Vrácené zboží musí být opatřeno s originálním štítkem od výrobce a všemi ochrannými prvky nového zboží, jako jsou fóliové obaly ruček nebo výstupních částí a pod., v závislosti na konkrétním typu výrobku.
 

7. Ve smyslu § 9 odst.1 zákona č. 102/2014 Z.z. se prodávající zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, včetně poštovného. Ve smyslu § 9 odst.5 zákona č. 102/2014 Z.z. prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno. Prodávající vrátí platby kupujícímu bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.

 

8. Kupující prohlašuje, že byl před odesláním objednávky řádně informován o hlavních charakterových vlastnostech zboží, jako je popis zboží, materiál povrchové úpravy a rozměry zboží (informace jsou uvedeny v detailu jednotlivého produktu).

 

9. Kupující prohlašuje, že byl před odesláním objednávky řádně informován o celkové ceně zboží, včetně daně z přidané hodnoty a poštovného (informace jsou uvedeny v sumáře nákupního košíku před potvrzením objednávky).

 

10. Kupující prohlašuje, že byl řádně informován o dodací lhůtě zboží (informace o dodací lhůtě a dostupnosti je uvedena v detailu jednotlivého produktu).

 

11. Kupující prohlašuje, že byl před odesláním objednávky řádně informován o platebních podmínkách (možnosti platby Platba při převzetí zboží - Dobírka, Platba bankovním převodem - předem nebo online Platba PayPal jsou volitelné při vyplňování objednávky). Kupující si zvolí způsob platby podle vlastního uvážení.

 

12. Kupující prohlašuje, že byl před odesláním objednávky řádně informován o obchodním jménu, sídle a kontaktních údajích prodávajícího (adresa sídla, adresa provozovny, kontaktní telefonní číslo, e-mail prodávajícího jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách VašeKabelky.sk a stejně jsou dostupné na stránce O nás).

 

13. Kupující prohlašuje, že byl před odesláním objednávky řádně informován o platných Všeobecných obchodních podmínkách VašeKabelky.sk a odesláním objednávky s nimi vyslovil svůj souhlas.

 

3. Odstoupení od smlouvy prodávajícím
1. Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže objednávku není možné závazně potvrdit (neúplná adresa, špatně uvedené telefonní číslo nebo e-mail, kupující neodpovídá na e-maily, nezvedá telefon, a pod.).
2. Prodávající může odstoupit od smlouvy, pokud objednané zboží již není možné pořídit (zboží se již nevyrábí nebo nedodává) a kupujícím nesouhlasí s náhradním plněním.
3. Prodávající může odstoupit od smlouvy, pokud je důvodné podezření, že kupující má snahu zavádět prodávajícího uvedením nepravdivých, klamavých nebo nesprávných údajů.

 

 

4. Místo dodání, termín dodání
1. Místem plnění smlouvy se rozumí adresa, která je uvedená kupujícím v elektronické objednávce obchodu. Zboží bude odesláno prodávajícím kupujícímu s využitím služeb třetích subjektů - přepravních společností , nebo na základě dohody s kupujícím.
2. Dodání zboží je zrealizované jeho předáním kupujícímu přepravními společnostmi. Kupující potvrzuje převzetí svým podpisem.
3. Prodávající vyexpeduje kupujícímu zboží ve lhůtě, která je uvedena u každého zboží v nákupním katalogu obchodu, obvykle následující pracovní den po přijetí elektronické objednávky. V případě delší dodací doby prodávající bude kupujícího včas informovat. Nedodání zboží do 30 kalendářních dnů, nebo nesouhlas kupujícího s prodlouženou dodací, opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.
5. Sjednaná dodací lhůta platí, pokud nenastanou nepředvídané nebo na vůli stran nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučující odpovědnost, jako například všechny případy vyšší moci.

 

5. Cena dopravy a doprava zboží
1. Všechny zásilky expedujeme kurýrní společností DPD. Cena poštovného je vyčíslena v objednávkovém formuláři.
2. Poštovné se v objednávce připočítává k hodnotě zboží a kupující je povinen ho zaplatit spolu s cenou zboží tak, jak je to uvedeno na objednávce. Ceny dopravy - poštovného a zboží jsou konečné - včetně DPH. Uváděné ceny jsou platné v rámci České republiky a Slovenska.

 

 

6. Kupní cena a způsob platby
1. Kupující kupuje od prodávajícího zboží za cenu, která je v době odeslání elektronického objednávkového formuláře uvedena u každého daného zboží v nákupním katalogu obchodu. Ceny zboží jsou konečné. Cena za použití prostředků komunikace je 0,00 € .
2. Doba platnosti cenové akční nabídky - všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.
3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.
4. Kupující si při vyplňování elektronického objednávkového formuláře zvolí způsob platby z nabízených možností:
a ) dobírka - cenu za objednané zboží kupující zaplatí při převzetí na poště nebo od kurýrní společnosti DPD.
b ) bankovní převod - po přijetí objednávky obdrží kupující potvrzující e-mail, kde budou uvedeny doplňující informace pro platbu bankovním převodem. Cenu za objednané zboží kupující zaplatí předem, převodem na účet prodávajícího ve lhůtě splatnosti faktury.
c ) bezpečná platba s využitím Visa / MasterCard / PayPal - kupující zaplatí kupní cenu za objednávku on-line před dokončením objednávky. Platba probíhá přes zabezpečené SSL spojení, mimo serveru VašeKabelky.sk, přímo na stránce PayPal.

 

V. Záruční podmínky a reklamace

1. Obecná ustanovení

1. Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů záruku na zboží. Záruční doba při veškeré zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
2. Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční vadou, nebo závady způsobené při výrobě.
3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou a nepřiměřeným zacházením, resp. vystavováním extrémním a neobvyklým podmínkám na které není výrobek určen a je i v rozporu s návodem výrobce.

 

           UPOZORNĚNÍ! Nezatěžujte výrobky nad maximální povolenou nosnost!
           Společenské kabelky, peněženky: do 0,5 kg
           Kabelky: do 1kg
           Velké kabelky, aktovky: do 2kg
           Batohy: do 3kg

 

4. Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zřejmé, že k poškození nedošlo nesprávným a neúměrným zacházením, čímž se rozumí: použití výrobku k jiným účelům než je určen, působením výrobku nadměrnou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipulací s výrobkem.
5. Součástí obchodních podmínek je i návod na ochranu, čištění, ošetřování kabelek a peněženek (klikněte ZDE). Zákazník je povinen řídit se pokyny a doporučeními výrobce k použití daného výrobku, a návodem na ochranu, čištění a ošetřování kabelek a peněženek. Dodržování těchto pokynů povede k Vaší i naší spokojenosti. V případě nerespektování pokynů nebude reklamace uznána.

 

2. Kontrola zboží při převzetí
1. Kupující je povinen zboží od přepravce (kurýrní služba DPD) řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu. V případě zjištění porušení obalu, svědčícím o neoprávnemom vniknutí do zásilky, nebo o poškození zásilky manipulaci, kupující zásilku nepřevezme.
2. Podpisem předávacího protokolu kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata neporušená.
3. Kupující je povinen zkontrolovat kompletnost a shodu zásilky s fakturou ihned po převzetí. (Faktura sloužící zároveň jako dodací list je vždy přiložena v zásilce s přepravovaným zbožím.) V případě zjištění jakýchkoli nedostatků kontaktujte Zákaznický servis VašeKabelky.sk (nebo info@vasekabelky.sk). Dodatečné reklamace na množství nebo druh zboží nebudou uznány.

 

3. Záruční doba a záruční podmínky
1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím a je platná 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o čas, který byl výrobek v opravě, na základě přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).
2. Zjištěná závada má být oznámena prodávajícímu a nároky vyplývající z vady zboží uplatněné do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.
3. Pro uplatnění reklamace a případné záruční opravy je zákazník povinen předložit fakturu - daňový doklad, která je přiložena v zásilce spolu s výrobkem.


4. Upozorňujeme zákazníky, že všechny výrobky z eko kůže (PUR) patří do kategorie zboží krátkodobé spotřeby a jejich životnost je nižší než zákonem stanovená obecná záruční doba. Životnost kabelky nebo peněženky je dána způsobem a intenzitou používání, tzn. že intenzivním používáním je životnost kabelky nebo peněženky nižší, než je zákonná záruční doba. Záruční dobu nelze v žádném případě zaměňovat se životností výrobku. Při funkčních závadách výrobku, které se projeví do 6 měsíců ode dne převzetí zboží bude reklamace vyřízena v plném rozsahu, po uplynutí 6 měsíců bude reklamace vyřízena poměrně k rozsahu přirozeného opotřebení.


5. Záruka se rovněž nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením vinou kupujícího (poškození způsobené nadměrným a nevhodným užíváním, násilnou manipulací, neodborným otvíráním), či poškození způsobené vyšší mocí.
6. Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které byl kupující v době koupě zboží upozorněn a převzetí zboží neodmítl. U zboží prodávaného za sníženou cenu se záruka nevztahuje na závady, pro které byla cena snížena.

 

4. Zásady uplatňování a řešení reklamace v záruční době
1. Reklamaci kupující oznámí prodávajícímu písemným oznámením elektronickou poštou, na adresu prodávajícího: Zákaznický servis VašeKabelky.sk (nebo info@vasekabelky.sk). O přijetí oznámení o reklamaci bude kupující vyrozuměn e-mailem do 24 hodin od obdržení oznámení.
2. Kupující zašle reklamované zboží na adresu prodávajícího:

 

        VašeKabelky.sk

        Lokies s.r.o.

        Dlhá 817/ 23

        949 01 Nitra

        Slovenská republika

 

3. Neposílejte reklamované zboží formou dobírky! Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Uveďte v zásilce své bankovní spojení.
4. Kupující je povinen přiložit k řešení reklamace kopii příslušného daňového dokladu o nákupu - faktury.
5. Při uplatňování reklamace je kupující povinen odeslat zboží v takovém balení, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy na adresu prodávajícího, jako doporučenou a pojištěnou zásilku. Pokud dojde k dalšímu poškození zboží během přepravy, takové poškození reklamovaného zboží nebude podléhat záruční opravě. Za takto vzniklé škody prodávající nenese odpovědnost.
6. Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
   a ) doručení oznámení o reklamaci
   b ) doručení reklamovaného zboží
   c ) doručení kopii daňového dokladu o nákupu - faktury
7. Po přijetí reklamovaného zboží bude kupující neprodleně informován e-mailem o zahájení reklamačního řízení.
8. O způsobu řešení reklamace rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech, zvláště když je potřebné odborné posouzení vady, nebo oprava zboží - nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.
9. Způsob vyřízení reklamace bude určen podle rozsahu závady a přirozeného opotřebení zboží: 1. odstraněním závady, 2. výměnou za nové zboží (při nedostupném zboží výměna za jiný druh, o který má kupující zájem, do hodnoty reklamovaného zboží), 3. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, 4. vrácením kupní ceny zboží.
10. O výsledku řešení reklamace bude kupující před uplynutím 30 denní lhůty informován e - mailem a reklamační řízení bude ukončeno.
11. V případě uznané reklamace s vrácením kupní ceny, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu zboží ve lhůtě do 15 dnů od ukončení reklamačního řízení, bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.

 

VI. Výměna zboží

1. Kupující může vyměnit zakoupené zboží do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
2. Výměnu zboží v uvedené lhůtě kupující oznámí prodávajícímu písemným oznámením elektronickou poštou, na adresu prodávajícího: Zákaznický servis VašeKabelky.sk (nebo info@vasekabelky.sk). Kupující v oznámení uvede skladové číslo nově požadovaného zboží. O akceptování výměny zboží bude kupující vyrozuměn e-mailem do 24 hodin od obdržení oznámení.
3. Kupující má právo v rámci 7 denní lhůty, zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech požádat o výměnu!
4. Kupující odešle zboží na vlastní náklady do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, v původním balení, bez poškození a závad, spolu s kopií daňového dokladu - fakturou, na adresu prodávajícího:

 

        VašeKabelky.sk

        Lokies s.r.o.

        Dlhá 817/ 23

        949 01 Nitra

        Slovenská republika

 •  

 • 5. Smluvní strany se dohodly, že cenový rozdíl kupní ceny vyměňovaného zboží bude vyrovnaný následovně:
     a) Pokud kupní cena nového zboží převyšuje kupní cenu původního zboží, kupující doplatí rozdíl (způsob uhrazení doplatku je možné dohodnout individuálně - dobírka, bankovní převod předem).
     b) Pokud kupní cena nového zboží je nižší než kupní cena původního zboží, prodávající vrátí přeplatek kupní ceny kupujícímu výlučně bezhotovostním způsobem na účet uvedený kupujícím ve lhůtě do 3 dnů od zrealizované výměny zboží. (Kupující v oznámení o výměně uvede své bankovní spojení!)
   

VII. Ochrana osobních údajů kupujícího

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující oznámí prodávajícímu v elektronickém registračním formuláři své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
2. Kupující odesláním elektronické objednávky uděluje prodávajícímu v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech souhlas na zpracovávání jeho osobních údajů uvedených v objednávce informačního systému prodávajícího, za účelem plnění kupní smlouvy uzavírané podle těchto obchodních podmínek.
3. Kupující uděluje souhlas dobrovolně a prohlašuje, že osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas na dobu neurčitou a může jej písemnou formou kdykoliv odvolat. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání tohoto souhlasu prodávajícímu.
4. Kupující uděluje souhlas ve smyslu § 12 odst. 2 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů na poskytnutí své emailové adresy pro portál Heureka.sk, za účelem vygenerování Dotazníku spokojenosti zákazníka a následného zkvalitňování služeb VašeKabelky.sk na základě hodnocení jeho zákazníků.
5. Prodávající prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje o kupujícím podle čl. VII, bod 1 jsou nutné pro správnou identifikaci kupujícího a budou použity k zaúčtování platby za realizovanou objednávku a na správnou expedici zboží. Všechny poskytnuté údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru prodávajícího a nebudou jinak poskytnuty třetí straně.
6. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný kupující uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu ihned po přihlášení.
7. Kupující může kdykoliv zrušit registraci a zákaznické konto u prodávajícího. Zákaznické konto bude deaktivováno a veškeré osobní údaje, poskytnuté kupujícím budou ze systému internetového obchodu trvale vymazány.

8. Prodávající v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Kupujícímu jako dotyčné osobě následující informace:

Identifikační údaje Prodávajícího: Lokies s.r.o., Dlhá 817/23, 94901 Nitra, IČO 46495991, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Nitře, oddíl: Sro, vložka č. 30660/N; kontakt: info@vasekabelky.sk nebo telefonicky na čísle: +421917996671.

9. Informace o právech Kupujícího - dotyčné osoby, ve smyslu ustanovení čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR:

Osoba poskytující osobní údaje má následující práva: Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, Právo výmaz osobních údajů podle čl 17 GDPR, Právo omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR, Právo přenosnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR, Právo namítat zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR, Poskytnutí informací dotyčné osobě.

 

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: info@vasekabelky.sk

 1. 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 2. 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz ZDE 
 3. 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: ZDE 
 4. 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 5. 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online ZDE Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 6. 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu: adr@mpo.cz
 7. 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

IX. Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné a platné ve znění uvedeném v internetové obchodě prodávajícího ode dne jejich zveřejnění.
2. Všeobecné obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, ve kterém jsou uvedeny v internetovém obchodě prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.
3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky.
4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodním podmínek bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním v internetovém obchodě

 www.vasekabelky.sk.  

 


 

© VašeKabelky.sk, Lokies s.r.o. Platné od 1. února 2013. 

                                                   Aktualizace 30.04.2016 - čl. VIII

                                                   Aktualizace 25.05.2018 - GDPR


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop